НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Положення про інститут

Положення про Вчену раду інституту

Рейтинг успішності ЗВО

Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, було створено згідно з наказами МВС України та ДДУВС від 10.09.2021 року № 671 та від 23.09.2021 № 866 відповідно.

Головною метою діяльності Інституту – є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які мають ґрунтовні й глибокі загальноосвітні та спеціальні знання, застосування яких у практичній діяльності надасть змогу повно і всебічно розслідувати кримінальні правопорушення з метою захисту осіб, суспільства та держави від протиправних посягань, а також охорони прав, свобод та законних інтересів всіх учасників кримінального провадження, протидіяти організованій злочинності та злочинності в органах державної влади, управління, місцевого самоврядування, боротись з корупцією.

Навчання відбувається на основі поєднання сучасних методів освітньої, методичної, наукової, організаційної і виховної роботи, здійснюється за денною формою, спеціальність – 081 «Право» (досудове розслідування) та 262 «Правоохоронна діяльність» (стратегічні розслідування). Навчання здійснюється за двома рівнями вищої освіти, перший (бакалавр) – 4 роки навчання (досудове розслідування), 3 роки навчання (стратегічні розслідування), та другий (магістр) – 1 рік та 6 місяців. Після закінчення навчання всі 100 % випускників працевлаштовуються у відповідних підрозділах Національної поліції України.

Директор Інституту, кандидат юридичних наук, підполковник поліції Лазарєв Владислав Олександрович.

Бібліометрика української науки

Профіль в Google Scholar

На сьогодні командно-адміністративний склад Інституту включає: заступники директора Інституту: д.ю.н., доцент, полковник поліції Сергій ОБШАЛОВ, д.ю.н., доцент, майор поліції Ельвіра СИДОРОВА; провідні фахівці: к.ю.н. майор поліції Антон МАРІЄНКО, капітан поліції Олег ЧАЛИЙ, капітан поліції Іван ТКАЧЕНКО, капітан поліції Руслан ОХРЕМЕНКО, капітан поліції Віталій ДОЛГАНІН; фахівці: к.ю.н. капітан поліції Олександр ГАЛЕМІН, Наталія ГАЛАЙ, Олександр ПОНОМАРЕНКО, старший лейтенант поліції Анастасія ЧАЛА та старший лейтенант поліції Олександр МОРГОВСЬКИЙ, Федір ОЛІЙНИК та Андрій ДОЛГАНІН.

До складу Інституту входять підрозділи курсантів (1-3 курси) та слухачі магістратури (1 курс) загальна кількість здобувачів вищої освіти 586 осіб, шість кафедр та Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції:

Кафедра кримінального процесу та стратегічних розслідувань
Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності
Кафедра українознавства та іноземних мов
Кафедра криміналістики та домедичної підготовки
Кафедра кримінального права та кримінології
Кафедра економічної та інформаційної безпеки
Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції

 

Серед головних навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Оперативно-розшукова діяльність», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Досудове розслідування», «Дізнання», «Іноземна мова професійного спрямування», «Докази і доказування у кримінальному провадженні», «Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, вчинених ОГ і ЗО», «Протидія організованій злочинній діяльності у сфері публічних закупівель», «Організація роботи підрозділів стратегічних розслідувань», «Протидія організованій злочинній діяльності в органах державної влади та управління», «Основи кримінального аналізу», «Методика виявлення, припинення та розслідування фінансових та економічних злочинів, що вчиняються ОГ і ЗО», «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування», «Домедична підготовка», «Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка» та ін.

У системі підготовки активно застосовуються сучасні форми і методи навчання, що дозволяють проводити заняття у рамках міжпредметної, міжкафедральної та міжфакультетської взаємодії. Типові навчальні фабули відпрацьовуються на прикладі конкретних ситуаційних завдань та ділових (рольових) ігор, що дозволяє здобувачам вищої освіти опрацювати увесь цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики.

В Інституті функціонують навчальні полігони:

1. «Протидія організованій злочинності та корупції»;

2. «Слідчо-криміналістичний полігон»;

3. «Зала судових засідань»;

4. «Розслідування воєнних злочинів».

Вони є структурними компонентами матеріально-технічної та навчальної бази університету, що забезпечують ефективні умови реалізації вимог освітніх програм для оволодіння загальними, професійними та практичними навичками.

З метою посилення практичної спрямованості навчальних занять із професійно-орієнтованих дисциплін, набуття здобувачами вищої освіти навичок практичної роботи, обміну передовим досвідом у правоохоронній діяльності, кафедрою кримінального процесу та стратегічних розслідувань (Дмитро САНАКОЄВ) розроблено та впроваджено додатково в позанавчальний час навчально-тематичний тренінги (факультативи) за напрямом «Актуальні питання виявлення та розслідування окремих видів кримінальних правопорушень слідчими та оперативними підрозділами НП України», із використанням можливостей мультимедійного центру та навчальних полігонів. З курсантами додатково відпрацьовуються такі теми: нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів НПУ (правові основи діяльності слідчих та оперативних підрозділів, відомчі на міжвідомчі нормативно-правові акти тощо, а також складання службових документів у межах виконання функціональних обов’язків); засоби інформаційно-аналітичної розвідки підрозділами НПУ у протидії злочинності (робота з інформаційно-пошуковими системами відкритого доступу «ProZorro», «Edata», «Clarity-project», Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо, зі складанням відповідних оперативно-службових документів у процесі здійснення моніторингу); засоби інформаційно-аналітичної розвідки підрозділів ДСР НПУ у протидії організованій загально-кримінальній злочинності (загальний порядок формування інформаційних ресурсів, структура, призначення та завдання ІІПС НПУ, організація простого та розширеного пошуку інформації на серверах глобальної мережі Інтернет); інформаційно-програмне забезпечення кримінального розвідувального аналізу в діяльності підрозділів НПУ (збір, оцінка, впорядкування даних, логічне обґрунтування, складання відповідних оперативно-службових документів); робота з навчальною платформою Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також, з метою поглиблення знання щодо особливостей здійснення кримінального провадження в касаційному порядку кафедрою кримінального процесу та стратегічних розслідувань організовуються ознайомчі екскурсії до Верховного Суду та Національного антикорупційного бюро України.

Курсанти 2-го курсу ННІП та ПФПНП під час відвідування Жовтневого районного суду у м. Дніпро

Під час ознайомчої екскурсії до Національного антикорупційного бюро України

На кафедрі українознавства та іноземних мов щотижнево проводяться факультативи з загальної англійської мови та підготовки до вступу в магістратуру. Курсанти залучаються до участі в англомовних конференціях для здобувачів вищої освіти, беруть участь у програмі «ENGINE» (программа для спілкування з однолітками, що проживають в англомовних країнах). Здобувачі вищої освіти успішно проходять тестування на платформах «CEPOLL». Також здобувачами пишуться тези на англійській мові.

Викладачі кафедри готують здобувачів вищої освіти зі складання міжнародного іспиту з англійської мови «Сambridge EXAMS».

З метою поглиблення теоретичних знань здобувачів вищої освіти за темою «Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз» з дисципліни «Криміналістика», навчально-педагогічним складом кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпровського державного університету внутрішніх справ (доцентом Наталею ПАВЛОВОЮ та професором Віктором ПЛЕТЕНЦЕМ) спільно з курсантами ННІП та ПФПНП регулярно здійснюється відвідування Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України з метою поглибленого ознайомлення з їх діяльністю.

У процесі навчання активно застосовуються сучасні форми та методи. Науково-педагогічні працівники використовують спеціальне обладнання та тренажери, які дозволяють максимально наблизити навчальний процес до реалій професії. Налагоджена плідна співпраця з практичними підрозділами та досвідченими фахівцями-практиками, які регулярно беруть участь у практичних заняттях і діляться своїм досвідом із здобувачами вищої освіти Інституту.

Курсанти Інституту проходять практичну підготовку в територіальних підрозділах Національної поліції та Департаменту стратегічних розслідувань (практика, стажування). Мета проходження – закріплення й поглиблення курсантами теоретичних знань, ознайомлення із майбутньою професією у формі залучення їх до практичних заходів, формування наочної уяви щодо місця, характеру діяльності, організації та методів роботи підрозділів, що становлять базу практики. Публічний захист практики (стажування) проводиться у формі поліцейського «квесту» з залученням представників роботодавця і є її завершальним етапом.

Курсанти Інституту беруть активну участь у науковій роботі університету. До їхніх здобутків слід віднести перемоги та зайняття призових місць у конкурсах МВС України та МОН України на кращу наукову роботу, а також участь у міжнародних конференціях у навчальних закладах поліцейського профілю України та іноземних держав.

«165 курсантів ННІП та ПФПНП успішно закінчили онлайн-курс «Доступ до публічної інформації для розпорядників». Курс створено за підтримки проєкту Ради Європи «Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні». Також, курсанти, з метою розвитку міжнародного співробітництва у протидії зі злочинністю, проходять додаткові курси на онлайн-платформі «Leed CEPOL».

Також, курсанти Інституту, у період воєнного стану, активно беруть участь у волонтерському русі, патріотичних заходах, займаються шефською роботою з підшефними інтернатними закладами, соціальною підтримкою ветеранів, активно беруть участь у донорській діяльності та постійні учасники заходів міського та обласного рівнів.

«Курсанти ННІ права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції вирішили не залишатися осторонь добрих справ, тож завітали до Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома».

Також, курсанти приєдналися до пʼятиденного марафону з плетіння маскувальних сіток.

«Колективний забіг на підтримку українських Захисників та Захисниць»

«Спортивні змагання в рамках табірного збору 2023»

«З метою обізнаності в майбутній професії для курсантів ННІ права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 1 курсу ДДУВС проведено квест “Детектив-2023”, під час якого курсанти розкривали злочин за заздалегідь наданою фабулою»

 

Контактна інформація:

Адреса: проспект Науки (Гагаріна), 26, місто Дніпро, 49000

Адреса електронної пошти: esi_ltsnpu@dduvs.edu.ua

Тел. 0567564530


24 350