Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи є самостійним структурним підрозділом Дніпровського державного університету внутрішніх справ, який підпорядковується проректору за напрямком.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науковотехнічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про інноваційну діяльність», розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, зокрема Постановою від 11 січня, 2018 р. № 13 «Про формування тематики наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету», Постановою від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», нормативноправовими актами Міністерства внутрішніх справ України, зокрема дорученням МВС України від 11.11.2022 № 151/48 «Про заходи з реалізації наукової та науково-технічної політики Міністерства внутрішніх справ України», Міністерства освіти і науки України, зокрема наказом МОН України від 01.06.2006 № 422 «Щодо Положення про організацію наукової, науковотехнічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації», Статутом Університету, Положенням про Вчену раду, Положенням про Науковометодичну раду, Положенням про ректорат та даним Положенням.

 

Основними завданнями відділу є:

− подання пропозицій до основних пріоритетних напрямів науководослідної роботи Університету;

− забезпечення перспективного і поточного планування науководослідної роботи Університету;

− забезпечення організації, координації та контролю науково-дослідної роботи з метою підвищення рівня наукових досліджень, що проводяться на базі кафедр, інших підрозділів Університету науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами (ад’юнктами), здобувачами вищої освіти, а також здійснення контролю за дотриманням термінів та якістю виконання науководослідних робіт;

− узагальнення, аналіз, експертна оцінка результатів виконання планових та позапланових заходів на основі звітів кафедр та підрозділів Університету;

− підготовка річних, поточних звітів про науково-дослідну роботу Університету; подання відповідних документів для розгляду на засіданнях ректорату, Вченої ради Університету, Науково-методичної ради Університету;

− координація виконання контрольних, поточних доручень і вказівок керівництва Університету, а також надсилання інформаційних даних в установи за підпорядкуванням, інші міністерства та відомства;

− здійснення інформаційно-аналітичної роботи щодо співпраці з іншими відомчими і цивільними закладами вищої освіти, науковими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування;

− узагальнення, розробка пропозицій щодо запозичення позитивного досвіду у сфері науково-дослідної діяльності, вдосконалення методів цієї діяльності;

− вивчення проблемних аспектів практичної діяльності органів та підрозділів Національної поліції через постійний зв’язок з комплектуючими органами та підрозділами, моніторинг їхніх потреб у науковому забезпеченні службової діяльності, виявлення можливостей Університету в цьому напрямі;

− організація та координація впровадження наукових розробок Університету в освітній процес, наукову діяльність, практичну діяльність підрозділів Національної поліції;

− організація та проведення спільно з інститутами, факультетами, кафедрами і лабораторіями Університету наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та конкурсів;

− забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і практики (від замовлення і здійснення наукових досліджень до впровадження наукових розробок в освітній процес, наукову, практичну діяльність, їх наукове з супроводження при використанні у діяльності практичних підрозділів правоохоронних органів) на плановій та договірній основі;
− сприяння розвиткові й підтримка наукової творчості курсантів, студентів і слухачів;

− сприяння розвиткові й підтримка наукової діяльності молодих вчених Університету, координація діяльності Ради молодих вчених Університету та координація діяльності Наукового товариства курсантів, студентів, слухачів, а також наукових гуртків, що діють на кафедрах Університету.


Структура відділу організації наукової роботи:

 

Т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи – ПРОШИН Денис Володимирович, кандидат історичних наук, доцент;


 

Науковий співробітник – ПРОЦЕНКО Олена Вікторівна – старший лейтенант поліції;


 

Контакти:

внутр. тел. – 113.

Адреса електронної пошти: rod@dduvs.edu.ua

Структура університету


9 731