Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Історично створення кафедри економічної та інформаційної безпеки віднесено до того періоду, коли у Дніпропетровському юридичному інституті МВС, відповідно до наказу МВС України № 626 від 12.08.1999, у результаті реорганізації кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки було створено кафедру оперативно-розшукової діяльності й кафедру інформатики та спеціальної техніки.

Після реорганізації Юридичної академії МВС України в Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (наказ МВС від 27.09.2005 № 827) кафедри було розділено на кафедру спеціальної техніки та захисту інформації (начальник – д.т.н., проф. В.Б. Вишня) і кафедру інформатики (завідувач – к.фіз.-мат.н., доц. В.І. Коршун). У 2010 р. їх було об’єднано у кафедру спеціальної техніки та інформаційних технологій, яку у 2015 р. перейменовано в кафедру інформатики та інформаційних технологій. 01 листопада 2016 р. наказом ДДУВС від 29.09.2016 № 547 «Про оголошення переліку змін у штатах університету» відповідно до наказу МВС від 14.09.2016 № 936 кафедру було реорганізовано в кафедру економічної та інформаційної безпеки як самостійний підрозділ.

У 2022 році наказом ДДУВС від 10.06.2022 № 107ос кафедру було реорганізовано та включено в структуру Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції.

У різні роки кафедру очолювали к.т.н., с.н.с. Ю.К. Тараненко (1999), к.фіз.-мат.н., доц. О.О. Шумейко (1999-2001), д.т.н., проф. В.Б. Вишня (2001-2013), к.т.н., доц. В.О. Мирошниченко (2013-2015), к.ю.н., проф. Е.В. Рижков (2016-2022). З липня 2022 р. кафедру очолює к.т.н., доц.  А.М. Гребенюк.

У становлення й розвиток кафедри вагомий внесок зробили професори В.Б. Вишня, Е.В. Рижков, кандидати технічних наук, доценти: А.О. Каблуков, О.О. Косиченко, В.О. Трусов, Мирошниченко В.О., старіші викладачі: С.М. Ілюхін, С.О., Прокопов С.О., викладач Є.В. Матвієнко.

На сьогодні колектив кафедри представлений такими працівниками: завідувач кафедри, канд. техн. наук, доцент А.М. Гребенюк; професори кафедри канд. юр. наук, професор Е.В. Рижков; доцент кафедри, канд. екон. наук, доцент Рибальченко Л.В.; доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент Синиціна Ю.П.; ст. викладач: Прокопов; лаборант кафедри Федорчук Я.В.

 


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

(Google Академія, ORCID, Scopus, Publons (Web of Science), Бібліометрика української наука)

Гребенюк Андрій Миколайович – Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент 

ОСВІТА

Закінчив Національну гірничу академію України.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності», Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності.

Автор більше 60 наукових публікацій, в т.ч. монографії, патентів на винахід, статей у виданнях, що індексуються у міжнародних базах даних Scopus та Web of Science.

У 2021 році пройшов міжнародне стажування у International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing) V Міжнародної програми наукового стажування за темою: «Нобелівські Лауреати». У 2023 році пройшов на платформі LEEd стажування за міжнародною програмою CEPOL на тему: «Darkweb and Cryptocurrencies».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 20 років.

На кафедрі працює з 2019 року.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

(Google Академія, ORCID, Scopus, Publons (Web of Science), Бібліометрика української наука)

Рижков Едуард Володимирович – професор кафедри.

ОСВІТА

Донецька спеціальна середня школа міліції МВС СРСР, 1993 р., за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація молодший спеціаліст-юрист.

Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, 1996 р., за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація спеціаліст-юрист.

Ад’юнктура Національної академії внутрішніх справ, 2000 р.

НАУКОВИЙ СТУПЕНЬ

Кандидат юридичних наук, 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність, тема дисертації: «Правові та організаційні проблеми негласного співробітництва оперативних апаратів кримінальної міліції».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності у сфері інформаційних технологій, 2004 р.

Професор кафедри економічної та інформаційної безпеки, 2001 р.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Інформаційні та комунікаційні технології

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

 

Має 27 років науково-педагогічного стажу. З 2001 р. до 2006 р. створював і очолював кафедру з підготовки оперативного складу по боротьбі з комп’ютерною злочинністю (оперативно-розшукової діяльності в сфері інформаційних технологій); з 2006 р. до 2014 р. очолював кафедру оперативно-розшукової діяльності; з 2015 р. до 2016 р. очолював кафедру кримінально-правових дисциплін; з 2016 р. до 2022 р. очолював кафедру економічної та інформаційної безпеки.

Автор більше 180 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 підручників, 2 науково-практичних коментарів, 14 навчальних посібників, 4 монографій (в т.ч. міжнародних), 11 науково-практичних та методичних рекомендацій, більше 50 публікацій у фахових виданнях та виданнях які включені до науково-метричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, патентів на корисні моделі, авторських свідоцтв.

У 2019 році здійснив міжнародне наукове стажування за темою «Академічна доброчесність» у м. Лодзь (Республіка Польща); у 2022 році пройшов міжнародне стажування у International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing) V Міжнародної програми наукового стажування за темою: «Нобелівські Лауреати».

Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій, в тому числі за тематикою: «Використання комп’ютерних засобів для вирішення завдань оперативної розробки», «Розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації», «Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів в комп’ютерних мережах та мережах електрозв’язку», «Теоретичні та організаційно-правові засади використання кримінальною поліцією інформаційно-телекомунікаційних технологій під час протидії економічним злочинам».

Є одним із розробників та реалізаторів навчального проекту «Лінія – 102», який з 2016 р. використовується у навчальних закладах систем МВС України.

Пройшов службу від молодшого сержанта до полковника міліції. Ветеран органів внутрішніх справ. Співзасновник Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності.

За сумлінне виконання службових обов’язків, успіхи у педагогічній та науковій діяльності заохочувався керівництвом навчальних закладів, міськими та обласними адміністраціями, МВС України.

На кафедрі працює з 2016 року.


 

Доцент кафедри економічної та інформаційної безпеки, кандидат економічних наук, доцент Рибальченко Людмила Володимирівна. Закінчила гірничий інститут ім.Артема (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») за спеціальністю «Автоматика та управління в технічних системах».

Вчене звання доцент, кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Сфера наукових інтересів: інформаційні системи та технології, захист інформації, економічна та інформаційна безпека, економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем.

Дисципліни, що викладає: «Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності».

Автор більше 150 наукових публікацій, у тому числі більше 65 фахових наукових статей, п’яти монографій, 10 посібників та підручників, близько 40 навчально-методичних посібників, приймає активну участь у наукових конференціях вітчизняного та міжнародного рівнях.

Має публікації у періодичних виданнях, що включені до переліку фахових видань України, наукометричних баз, зокрема Google Aкадемія, Orcid, Scopus, Web of Science, Academia.edu, бібліометрика української науки та інші. Має науково-педагогічний стаж 25 років.


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

(Google Академія, ORCID, Scopus, Publons (Web of Science),
Academia.edu, Бібліометрика української наука)

Синиціна Юлія Петрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент . 

ОСВІТА

Державна металургійна академія (1996) «Металознавство і термічна обробка металів» диплом з відзнакою, кваліфікація – інженер- металург;

Державна металургійна академія аспірантуру (1999) «Металознавство і термічна обробка металів»;

Державна металургійна академія (2000) «Психологія» кваліфікація – психолог;

Національна металургійна академія України (2010) «Менеджмент ЗЄД»  кваліфікація – спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат технічних наук (2007), 05.16.01 – «Металознавство та термічна обробка металів». Тема дисертації: «Формування структури сплаву АМг6 у зварних з’єднаннях виробів відповідального призначення тривалого терміни експлуатації» 

PhD, (2009) Physical metallurgy and heat treatment of metals. AMg6 alloy structure formation in welding joints of critical products for long operating time.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Старший науковий співробітник (2009), Металознавство та термічна обробка металів;

Доцент кафедри менеджменту (2014)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Інформаційні та комунікаційні технології», 

«Інформаційне забезпечення професійної діяльності», 

«Облік та звітність в бюджетних організаціях»

 

Має значний досвід науково-педагогічної діяльності (понад 25 років). Працювала доцентом кафедри менеджменту Національна металургійна академія України, координатором програми 2Д (Україна-Польща), старшим науковим співробітником НДЛМ та ТТП Національна металургійна академія.

Авторка більше 170 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі у наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection, зокрема понад 50 публікацій у фахових виданнях, 40 навчальних посібників, монографії, науково-практичних та методичних рекомендацій, патентів на корисну модель, авторських свідоцтв. 

Є постійною учасницею міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, а також систематично проходить стажування на національному та міжнародному рівнях, зокрема:

підвищення кваліфікації за програмою «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» (20.09.2018-31.01.2019 р., м. Катовіце, WSZOP);

підвищення кваліфікації за напрямом 12 Інформаційні технології; спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (08.02-30.04.2021 р., м. Дніпро, ЦПО та ПК, Національна металургійна академія України, 270 акад. годин, 9 кредитів);

підвищення кваліфікації за програмою «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (24.04-30.05.2021 р., Польща, (180 акад. годин /6 кредитів ЄКТС).

Окрім того, систематично проходить короткострокові підвищення кваліфікації на семінарах, вебінарах та майстер-класах за темами «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти», «Кібергігієна у житті та на роботі», «Цифрова трансформація наукової діяльності у закладах вищої освіти в умовах інтеграції», Цифрові інструменти Youtube, Gooogle для вищої освіти», «Онлай сервиси для дистанційного навчання» і т. інш. (2019-2023 рр.,).

Брала участь у міжнародній програмі Єрасмус+ KA107 – Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi, (2019).

Є членкинею ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» та редакційної колегії електронного журналу категорії «Б» «Наука і техніка сьогодні».

На кафедрі працює з 2020 року.

 


 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки

(Google Академія, ORCID, Бібліометрика української наука)

Прокопов Сергій Олександрович – старший викладач кафедри.

ОСВІТА 

Дніпропетровський державний університет, 1987 р., за спеціальністю «Системи автоматичного управління», кваліфікація інженер електро-механік.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Інформаційні та комунікаційні технології

Інформаційне забезпечення професійної діяльності

 

Має 25 років науково-педагогічного стажу. З 1998 року і по теперішній час працював на викладацьких посадах кафедр інформаційного спрямування у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3 підручників, 6 навчальних  посібників, 6 науково-практичних та методичних рекомендацій, більше 20 публікацій у фахових виданнях та виданнях які включені до науково-метричних баз Scopus, патентів на корисні моделі, авторських свідоцтв. 

У 2022 році здійснив міжнародне наукове стажування у International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing) VІІ Міжнародної програми наукового стажування за темою: «Нобелівські Лауреати».

Є одним із розробників та реалізаторів навчального проекту «Лінія – 102», який з 2016 р. використовується у навчальних закладах систем МВС України.

Пройшов службу в правоохоронних підрозділах від капітана до підполковника міліції. Пенсіонер органів внутрішніх справ з 2009 року. Член Міжнародної поліцейської асоціації.

За сумлінне виконання службових обов’язків, успіхи у педагогічній та науковій діяльності заохочувався керівництвом навчального закладу, міськими та обласними адміністраціями, МВС України.

На кафедрі працює з моменту її останнього перейменування у 2016 році.


 

Федорчук Яна Віталіївна–  лаборант кафедри

ОСВІТА

Студентка магістратури (факультету прокуратури) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2022 р., спеціальність – «Правознавство».

2015-2018 – служба в ОВС та Національній поліції України (на посаді інспектора групи кадрового забезпечення).

Забезпечує організаційно-методичну діяльність.


 

Кафедра здійснює інформаційно-комп’ютерну підготовку та надає знання і навички стосовно змісту і технічного забезпечення захисту інформації та експлуатації комп’ютерних мереж здобувачам вищої освіти, що навчаються за всіма спеціальностями в університеті.

З метою матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу на кафедрі створено 3 кабінети інформаційних систем Національної поліції та інформаційних технологій. У навчальному процесі задіяно 47 персональних комп’ютерів, які об’єднані між собою у локальну мережу кафедри, що має вихід до локальної мережі університету та глобальної мережі Internet.

Аудіо-, відеоапаратура, мультимедійні проєктори, зразки техніки, планшети у навчальних кабінетах суттєво поширюють можливості викладачів під час проведення навчальних занять та сприяють засвоєнню матеріалу здобувачами вищої освіти.

Головним напрямком наукових досліджень кафедри є інформаційне і технічне забезпечення оперативно-службової діяльності Національної поліції. У рамках нього виконуються науково-дослідні роботи, проводяться науково-практичні заходи, публікуються статті та доповіді, розробляються навчальні посібники, підручники та методичні рекомендації.

Кафедра забезпечує функціонування інформаційно-технічної платформи професійно-орієнтованої ділової гри «Лінія – 102» та є базовим підрозділом для її проведення.

 

Контактна інформація: завідувач кафедри – т. 0567564496, старший лаборант – т. 0567564548, k_inf@dduvs.edu.ua.

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


15 335