Повідомлення про обробку персональних даних

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Дніпровський державний університет внутрішніх справ повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою автоматизованих систем управління та систем програмного забезпечення, третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних.

 

 • Відомості про володільця, розпорядника персональних даних:
 • Персональні дані працівників та здобувачів вищої освіти ДДУВС обробляються в Автоматизованій системі контролю доступу «Stop Net», Автоматизованими системи управління вищого навчального закладу (АСУ ВНЗ, АСУ ВНЗ «МКР»), системі управління дистанційного навчання «Moodle», освітньо-наукового порталу «МІА:Освіта», базах персональних даних у формі картотек, володільцем яких є Дніпровський державний університет внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, вул. Науки (Гагаріна), 26.).
 • Персональні дані працівників та здобувачів вищої освіти ДДУВС внесені до Єдиної державної електронної бази з питань розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України (01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10), для забезпечення функціонування Єдиної бази Ваші дані надаються технічному адміністратору Єдиної бази – ДП «Інфоресурс».
 • Персональні дані працівників та здобувачів вищої освіти ДДУВС внесені за допомогою ПЗ «Програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності» та «МІА: Облік І Звітність» на базі ІПЗ «МІА» розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ (01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10), для забезпечення функціонування вказаного програмного забезпечення Ваші дані надаються технічному адміністратору ІПЗ «МІА» – ДП «ІНФОТЕХ».
 • До складу персональних даних можуть включатися:
 • дані, необхідні для участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти:

– загальні відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, стать, фактична та юридична адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

– відомості про освіту, наявність наукового ступеня, вчених звань або підготовки (копії документів державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінал сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання, оригінал документа (документів), який підтверджує спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням)

– номери телефонів, електронна адреса;

– фотозображення;

 • 2) дані, необхідні для рогляду кандидатів для працевлаштування на вакантні посади:

– загальні відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, стать, фактична та юридична адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

– відомості про ділові та особисті якості, зокрема, вказані у поданому при працевлаштуванні резюме (у т.ч. щодо рис характеру, особистих захоплень, звичок);

– відомості про трудову діяльність, що містяться у трудовій книжці;

– відомості про освіту, наявність наукового ступеня, вчених звань або підготовки 

– номери телефонів, електронна адреса;

– фотозображення;

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються з використанням програмних засобів відповідних державних реєстрів.

 • Мета обробки персональних даних

Обробка персональних даних у базах персональних даних проводиться з метою забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку (відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про військовий обов’язок та військову службу”, “Про охорону праці”, Статут ДДУВС), адміністративно-правових відносин (відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та згідно з Положенням про Міністерство), відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку (відповідно до Податкового кодексу України, законів України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”“Про оплату праці”), а також у внутрішніх документах ДДУВС з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, висвітлення результатів роботи та навчання на офіційному веб-сайті ДДУВС та офіційних сторінках соціальних мереж, реалізації прав громадян, які звертаються до ДДУВС відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Обробка персональних даних працівників (здобувачів вищої освіти) є необхідною для:

– ведення кадрового діловодства;

– підготовки визначеної законодавством статистичної та іншої звітності;

– документаційного забезпечення визначених у пункті 2.1 відносин.

 • Підставими для обробки персональних даних є:

–  згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

– дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

– необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом.<

 • Передача персональних даних третім особам

Передання персональних даних працівників (здобувачів вищої освіти) третім особам визначається умовами згоди працівника та здобувача вищої освіти на обробку його персональних даних, наданої при прийнятті на роботу/навчання, або відповідно до вимог закону.

Передання персональних даних працівників (здобувачів вищої освіти) третім особам допускається в мінімально необхідних обсягах  і лише з метою виконання завдань, які відповідають об’єктивній причині збирання відповідних даних.

Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або неспроможна їх забезпечити.

Персональні дані працівника (здобувача вищої освіти) передаються банківській установі виключно для реалізації карткового зарплатного проекту відповідно до згоди працівника (здобувача вищої освіти) на обробку його персональних даних.

Без згоди працівника (здобувача вищої освіти) його персональні дані можуть передаватися у випадках:

– коли передача персональних даних прямо передбачена законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

– отримання запиту від органів державної влади і місцевого самоврядування, що діють у межах повноважень, наданих законодавством України.

В інших, ніж зазначені у пункті 8.5 випадках, доступ до персональних даних працівника (здобувача вищої освіти) надається третім особам лише за письмової згоди працівника по кожному запиту окремо у порядку, визначеному частинами 3 – 5 статті 16 Закону України «Про захист персональних даних».

Забороняється передання персональних даних працівників (здобувачів вищої освіти) третім особам за телефоном або факсом.

Працівник має право на одержання будь-яких відомостей про себе, що містяться у автоматизованих базах персональних даних, без зазначення мети запиту.

У разі смерті працівника (здобувача вищої освіти) його персональні дані можуть бути надані спадкоємцям першої черги (відповідно до законодавства України) за письмовим запитом після надання оригіналу свідоцтва про смерть.

 • Персональні дані, зазначені в пункті 3 цього повідомлення, обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством.

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

 • Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

– знати про місцезнаходження базі персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

– пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

– на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Доступ до публічної інформації


2 464