НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ (за рахунок коштів спецфонду)

Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти – структурний підрозділ Дніпровського державного університету внутрішніх справ, який провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за галузями знань: Соціальні та поведінкові науки, Управління та адміністрування, Право, Цивільна безпека, Міжнародні відносини, Публічне управління та адміністрування; проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Інститут здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Місія Інституту:

– формування у здобувачів вищої освіти правової культури та свідомості, ціннісних професійних орієнтацій, усвідомлення фундаментальної ролі кожного члена громадянського суспільства в утвердженні верховенства права, відродженні та розвитку національних традицій українського права, заснованих на гуманістичних ідеях української правової культури та правових надбань цивілізованих держав;

– сприяння сталому інноваційному розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, психології, менеджменту, права, правоохоронної діяльності, публічного управління та адміністрування, міжнародних відносин, створення та поширення знань, формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу суспільства, готового до викликів майбутнього, що реалізується шляхом розробки, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, що дозволяє вирішити суперечності між старою системою і потребами стейкхолдерів у якісно новій освіті, підвищити якість освітньої діяльності.

Візія Інституту:

– розвиток інновацій передбачає покращення мікроклімату в освітньому середовищі, формування високого рівня культури між суб’єктами освітнього процесу, становлення авторських наукових та педагогічних шкіл, діяльність яких покращить якість юридичної, економічної, психологічної, правоохоронної вищої освіти, освіти у сфері міжнародних відносин та публічного управління;

– інноваційний розвиток Інституту грунтується на модернізації всіх складових педагогічної системи: змісту освіти, педагогічних технологій, оцінювання успішності ЗВО, професійного зростання науково-педагогічних кадрів, управління, взаємодії з стейкхолдерами, фінансування тощо.

 

Шаблистий Володимир Вікторович – директор Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», професор.

У 2007 році закінчив Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Один з наймолодших докторів наук в Україні (з 29 років), автор співавтор 8-ми монографій, підготував 12-ть кандидатів наук та 4 докторів наук, керує написанням дисертацій 5-ти аспірантами та одним докторантом.

З січня 2020 року – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми кримінального права та кримінології, проблеми правового забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції.

Відповідає підпунктам 1,3,4,6,7,8,9,11,12,14,19 пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 15 років.

Researcher ID,

Scopus ID,

ORCID ІD,

Google Академія.


 

Почтовий Максим Миколайович – заступник директора Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти з навчально-методичної роботи, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», старший дослідник.

Сфера наукових інтересів: правова політика держави, юридична деонтологія, кримінальне судочинство та кримінально-правові відносини.

За період науково-педагогічної роботи викладав навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», «Кримінальний процес», «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить становить понад 10 років.

ORCID

GOOGLE SCHOLAR


 

Межевська Лілія Володимирівна – заступниця директора Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ, кандидатка юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення», доцентка.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання цивільних, економічних, земельних та трудових правовідносин.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Земельне право», «Аграрне право», «Трудове право», «Сімейне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Екологічне право», «Судова бухгалтерія», «Економічна теорія».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить становить понад 13 років.

ORCID

GOOGLE SCHOLAR


 

Дзюба Ірина Вікторівна – заступниця директора Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ, кандидатка юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право».

Сфера наукових інтересів: правове регулювання цивільних, спадкових, сімейних, екологічних та трудових правовідносин.

За період науково-педагогічної роботи викладала навчальні дисципліни: «Цивільне право», «Спадкове право», «Правове регулювання відносин власності», «Теоретико-прикладні проблеми трудового права», «Нотаріат України», «Сімейне право», «Корпоративне право», «Екологічне право».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 13 років.

ORCID

GOOGLE SCHOLAR


 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

 

ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Чернишова Людмила Михайлівна – завідувачка відділення забезпечення діяльності Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти, філологиня, Відмінниця освіти України. Стаж педагогічної роботи у навчальних закладах становить понад 27 років.

Кошкарьова Яніна Анатоліївна – методистка першого, другого та третього курсів;

Улановська Євгенія Сергіївна – методистка другого, третього та четвертого курсів;

Іванова Марія Андріївна – методистка першого, другого, третього курсів, магістратура;

Трегуб Інна Сергіївна – інспекторка.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

В Інституті навчається понад 1700 здобувачів вищої освіти (денної форми навчання).

Співпраця з практичними підрозділами регіону дає можливість здобувачам проходити практику та стажування в провідних професійно орієнтованих організаціях та установах.

Стейкхолдерами Інституту є:

1. Дніпропетровська обласна державна адміністрація;

2. Дніпровська міська рада;

3. Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області;

4. Головне управління Національної поліції в Запорізькій області;

5. Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області;

6. Південне міжрегіональне управління міністерства юстиції (м. Одеса);

7. Третій апеляційний адміністративний суд;

8. Дніпропетровський окружний адміністративний суд;

9. Державна міграційна служба;

10. Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради;

11. Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

12. Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

13. Дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

14. Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Амур-Нижньодніпровському районі;

15. Дніпропетровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

16. Архівне управління департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради;

17. Перша Кам’янська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області;

18. Адвокатське об`єднання «БІЛЕНКО, БАЛКОВИЙ ТА ПАРТНЕРИ»;

19. Адвокатське об`єднання «КД-ГРУП»;

20. Адвокат Антонов Євген Малекович;

21. Адвокат Андрієвська Людмила Олексіївна;

22. Адвокат Авраменко Олександр Юрійович;

23. Адвокат Сверідов Дмитро Миколайович;

24. КП «Муніципальна варта»;

25. ПП «Дельта ІІІ»;

26. ТОВ «Агенція ДЖЕБ»;

27. ПП «ЛЕОН»;

28. ГО «Правозахисна група «Січ»;

29. Якимівська ОТГ Якимівського району Запорізької області;

30. ТОВ ІА «МІСТ-ДНІПРО»;

31. Дніпропетровський обласний центр грузинської культури «САКАРТВЕЛО»;

32. Громадська органiзацiя “Центр дружби та культури грекiв та фiлеллiнiв “Агора”;

33. Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»;

34. Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України. Лабораторія методології і теорії психології;

35. Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України. Лабораторія психології творчості;

36. КП «Цифрова трансформатизація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради;

37. Запорізький окружний адміністративний суд.

38. Федерація роботодавців в Дніпропетровській області

39.ТОВ «ФАСАДБУДЦЕНТР»

40. ТОВ «БРІКСТЕХ»

41. ПРАТ АВП «Содружество»

42. ТОВ «НОРТЕК-АВТО»

42. ТОВ «АКОНІТ»

43. ТОВ «АЙСТРАНС»

44. ТОВ «ВГВ Естейт»

45. ТОВ «АБК Дніпро»

46. ТОВ «ІР Днепр»

47. ТОВ «Дніпро-пром-постачання»

48. ТОВ БК «Мега буд»

Для ефективної організації освітнього процесу та формування компетентностей у здобувачів вищої освіти створено навчальні полігони для відпрацювання практичних навичок, а саме: мультимедійний тир, кімната тактичної медицини, інтерактивна класна кімната, кризова кімната дружня до дитини, кімната психологічної саморегуляції, зала судових засідань, полігон протидії організованій злочинності та корупції.

В Інституті запроваджено студентоцентроване навчання, яке передбачає: врахування потреб здобувачів; взаємоповагу у стосунках «здобувач-викладач»; автономність особистості здобувача, з одночасним відповідним супроводом і підтримкою з боку викладача; гнучкі навчальні траєкторії; використання різних способів надання освітніх послуг; доцільне використання різноманітних педагогічних технологій, методів, засобів, прийомів; систематичний моніторинг якості освітніх послуг тощо.

В освітній процес впроваджено дистанційну платформу «Moodle» – система управління дистанційним навчанням створена для методичного та дидактичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти.

Інноваційна система «Stop-Net» орієнтована на оперативне, прозоре та неупереджене перескладання здобувачами пропущених занять, контроль за відвідуванням навчальних занять, забезпечення інформування батьків про навчальні досягнення здобувачів.

В Інституті активно реалізуються програми академічної мобільності здобувачів і викладачів, що надає можливість учасникам освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи за її межами (Фінляндія, Польща, Литва, Німеччина, Австрія, Франція, Грузія, Болгарія, Чехія, Туреччина, Італія, Англія, Угорщина, Румунія).

 

Контактна інформація

Адреса Інституту: м. Дніпро, проспект Науки, 26, 49000, навчальний корпус, 5 та 6 поверхи.

Тел. (056) 756-46-01, (056) 756-44-64, (056) 756-44-84

E-mail: esi_lie@dduvs.edu.ua

МАЙБУТНІЙ СТУДЕНТ


212 071