Кафедра психології та педагогіки

Положення про кафедру

Кафедра психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 08.05.2018 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 16.05.2018 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Кафедра психології – базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 053 «Психологія», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність».

Кафедра є випусковою за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Юридична психологія», «Психологія управління та бізнесу» (денна та заочна форма навчання для здобувачів, що навчаються на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти).

Основними завданнями кафедри є:

– підготовка конкурентоспроможних фахівців-психологів,

– забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу по всьому Університеті,

– проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Університеті та профілю кафедри.

Кафедра є основним осередком навчальної та навчально-методичної роботи Університету. На кафедрі працюють викладачі близьких за змістом дисциплін, які приймають колективні рішення, спрямовані на покращення змісту та методики викладання.

Кафедра психології об’єднує висококваліфікованих фахівців, серед яких 3 доктори наук із вченим званням професора, 4 кандидатів наук, із яких 4 мають вчене звання доцента.

У своїй діяльності кафедра психології сповідує творчий, гуманістичний, особистісно-центрований, «суб’єкт-суб’єктний» підхід до здобувачів вищої освіти. Акцент робиться на формуванні творчої індивідуальності здобувача вищої освіти, на саморозвитку та особистісному й професійному зростанні. Основними принципами навчального процесу є діалогічність та розвивальний характер навчання, застосування активних методів, співробітництво, співтворчість та спільний пошук істини.

01.09.2021 створено Дніпропетровський осередок ДДУВС Української Асоціації Організаційних психологів та психологів праці.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Загальна психологія», «Педагогіка», «Вікова психологія та психологія розвитку», «Основи психодіагностики», «Військова психологія», «Юридична психологія», «Основи психологічного консультування», «Основи психотерапії», «Методи дослідження в психології», «Клінічна психологія», «Психодіагностика сім’ї та сімейне консультування», «Педагогічна психологія», «Експериментальна психологія».

Колектив кафедри:

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, доцент Вікторія КОРНІЄНКО

Професор кафедри – кандидат педагогічних та доктор юридичних наук, професор Вікторія САВІЩЕНКО

Професор кафедри – доктор медичних наук, професор Олена СЕРГІЄНІ

Професор кафедри – доктор медичних наук, професор Галина ОХРОМІЙ

Доцент кафедри – кандидат педагогічних наук Ольга ГОРІНА

Старший викладач кафедри – Олександр ШУМЕЙКО

Старший викладач кафедри – Катерина САХАРОВА

Старший викладач кафедри – Анастасія ЗАВАДСЬКА

 

Корнієнко Вікторія Володимирівна

Завідувач кафедри психології та педагогіки, доктор психологічних наук, доцент.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Основи судової психіатрії», «Основи психологічного консультування», «Клінична психологія», «Основи патопсихології», «Судово-психологічна експертиза», «Соціально-психологічна реабілітація».


 

Савіщенко Вікторія Миколаївна

Професор кафедри психології та педагогіки, кандидат педагогічних наук, доктор юридичних наук, професор.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: ORCID ID

Дисципліни, що викладає:  «Педагогіка та психологія вищої школи», «Основи педагогічної майстерності», «Конфліктологія», «Управління конфліктами в юридичній діяльності», «Психологія впливу».


 

Сергієні Олена Віталіївна

Професор кафедри психології та педагогіки, доктор медичних наук, професор.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Основи психологічного консультування», «Основи психотерапії», «Психологія залежності», «Судово-психологічна експертиза», «Гендерна психологія».


 

Охромій Галина Василівна

Професор кафедри психології та педагогіки, доктор медичних наук, професор.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Психофізіологія», «Анатомія та фізіологія», «Психологія здоров’я та психосоматика», «Психологія стресу», «Екологічна психологія», «Соціально-психологічна підтримка діяльності психолога в силових структурах»


 

Горіна Ольга Теофілівна

Доцент кафедри психології та педагогіки, кандидат педагогічних наук.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Педагогіка», «Загальні психологія», «Педагогічна психологія», «Вікова психологія та психологія розвитку».


 

Шумейко Олександр Михайлович

Старший викладач кафедри психології та педагогіки.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: Google Академія

Дисципліни, що викладає: «Історія психології», «Психодіагностика сім’ї та сімейне консультування», «Психологія масової поведінки».


 

Сахарова Катерина Олександрівна

Старший викладач кафедри психології та педагогіки, доктор філософії в галузі державного управління, магістр психології.

ІДЕНТИФІКАТОРИ НАУКОВЦЯ: ORCID ID

Дисципліни, що викладає: «Психологія особистості», «Сучасні психотехнології», «Теорія та практика психологічного консультування», «Когнітивна психологія».


 

Завадська Анастасія Олексіївна

Старший викладач кафедри психології та педагогіки.

Дисципліни, що викладає: «Військова психологія», «Психологія конфліктів», «Диференційна психологія», «Політична психологія».


 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

З моменту створення структурного підрозділу, науково-педагогічними працівниками кафедри психології та педагогіки проводиться системна профорієнтаційна робота з залучення абітурієнтів до вступу на спеціальність «Психологія». Профорієнтаційні заходи проводяться на високому організаційному рівні та охоплюють школи та заклади професійно-технічної освіти не тільки Дніпропетровського регіону, але і сусідніх областей. Представники кафедри психології та педагогіки постійно відвідують закріплені заклади середньої освіти, проводять профорієнтаційні зустрічі з учнями 11-х класів та потенційними абітурієнтами, проводять цікаві для старшокласників тематичні години, доносять актуальну інформацію про умови вступу, навчання та студентське життя в ДДУВС, всіляко популяризуючи професію психолога. Працівники кафедри психології та педагогіки регулярно беруть участь у виїзних мобільних профорієнтаційних групах факультету соціально-психологічної освіти та управління і університету в цілому. Щомісяця презентують спеціальність «Психологія» на Днях відкритих дверей, розміщують актуальну інформацію про вступ у соціальних мережах та на сайті Дніпровського державного університету внутрішніх справ, беруть участь у прямих ефірах тощо. Також, з профорієнтаційною метою у 2020 році на кафедрі психології та педагогіки був започаткований та успішно проведений творчий конкурс з написання психологічних есе для учнів 11-класів.

 

Практичний досвід для студентів-психологів

До студентів кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ 30.10.2023 долучився провідний фахівець психо-неврологічного відділення СМЧ-1, м. Дніпро Дмитро РАТУШНИЙ.

Практик розповів про необхідність, в наш час, клінічних психологів. Клінічний психолог повинен вміти встановлювати психологічний контакт із пацієнтами в клініці, обирати адекватні методи психодіагностичного обстеження хворих. А також розповів про особливості надання психологічного супроводу та психокорекції для всіх категорій хворих. Клінічний психолог вирішує актуальні питання змісту психологічної допомоги в клініці.

Дмитро Ратушний наголосив, що наукове використання психодіагностичних методів є можливим, за умови наявності психологічних знань. Також, клінічні психологи мають вміти надавати послуги із психологічної реабілітації для учасників бойових дій та їхніх сімей.

 

Наукова робота зі здобувачами вищої освіти

На базі кафедри психології та педагогіки щомісячно проходять засідання наукових гуртків. Куратор гуртка професор кафедри психології та педагогіки, доктор медичних наук, професор Олена СЕРГІЄНІ.

Засідання наукового гуртка кафедри психології та педагогіки на тему: «Актуальні питання психології» відбулось 24 жовтня 2023 року о 14:00.

Запрошеними стали здобувачі вищої освіти І, ІІ, ІІІ, ІV курсів та члени гуртка з наступними темами:

  • «Фактори виникнення адиктивної поведінки та її профілактики» Ксенія Лебідь Б-ПС-141.
  • «Соціально-психологічні чинники алкогольної залежності» Юліана Макаренко Б-ПС-141.
  • «Психологічні аспекти наркотичної залежності» Марія Галущак Б-ПС-141.
  • «Соціально-психологічні особливості токсикоманії» Катерина Очеретько Б-ПС-141.

 

Активні участь у заходах здобувачів вищої освіти

20 вересня 2023 року здобувачі вищої освіти І курсу групи Б-ПС-341 разом із куратором Анастасією ЗАВАДСЬКОЮ прийняли участь в університетському спортивному заході «Руханка з чемпіоном».

Руханку провела здобувачка вищої освіти ННІ права та інноваційної освіти ДДУВС, фітнес-тренерка Ольга Стрельцова.

 

Науково-практичні заходи кафедри

У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ відбувся Всеукраїнський наукового-практичний семінар «Психологічна організація внутрішнього світу людини: теорія та практика». Організаторами заходу стала кафедра психології та педагогіки, а метою наукового інтересу були теоретичні та практичні проблеми внутрішнього світу людини (спадковості, типу нервової системи і сформованого характеру, природні здібності і вибрані інтереси, життєвий досвід і вплив оточуючого світу, цінності, переконання та глибинні установки особистості).

До участі у заході долучилися вчені закладів вищої освіти України, а саме: м. Київ, м. Запоріжжя, м. Кроповницький, м. Луцьк, м. Дніпро.

Якісний склад заходу становить: доктори психологічних наук – 10; кандидати психологічних наук – 15, викладачів та практичних працівників – 35, здобувачів вищої освіти – 20. Загалом участь у конференції приймало понад 80 осіб.

З вітальними словами виступив Андрій Костюк, начальник Управління психологічного забезпечення МВС України, підполковник поліції, кандидат психологічних наук, доцент; завідувач кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України, кандидат психологічних наук, доцент, полковник Станіслав Ларіонов; доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Східноукраїнский національний університет імені Володимира Даля Юлія Бохонкова; завідувач відділення психологічного забезпечення Дніпровського державного університету внутрішніх справ Сергій Вишневській; завідувачка кафедри соціально-гуманітарної підготовки та психології, канд.психол.н., доцент Західнодонбаського інситуту ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом Наталя Кучинова, які побажали плідної дискусії та ефективного партнерства.

Надскладним досвідом емоційної стійкісті людини як інтегрованої властивості особистості, що дозволяє зберігати рівноважний стан у складних умовах життєдіяльності поділилась Еліна Панасенко, завідувачка кафедри психології та педагогіки Донбаського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Підсумовуючи Всеукраїнський наукового-практичний захід «Психологічна організація внутрішнього світу людини: теорія та практика» завідувач кафедри психології та педагогіки, доктор психологічних наук, доцент Вікторія Корнієнко наголосила на ефективності та необхідності проведення подібних заходів задля формування психологічного опору та стійкості особистості, в період воєнного стану в Україні.

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


23 124