Вчена рада

Вчена рада університету здійснює свою діяльність відповідно до «Положення про Вчену раду Дніпровського державного університету внутрішніх справ» затвердженого за наказом № 731 від 28.08.2023 та Плану роботи на навчальний рік.

Персональний склад Вченої ради становить 50 осіб, з них: докторів – 19, професорів – 16, кандидатів наук – 20, доцентів – 16, старший дослідник – 1. Наукові та науково-педагогічні працівники складу Вченої ради становлять 75% і виборні представники з числа курсантів і студентів становлять 10%.

До складу Вченої ради університету входять за такими посадами, як: ректор, перший проректор, проректори, керівники інститутів та факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер (начальник фінансового підрозділу), голова профспілкової організації університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники органів студентського-курсантського самоврядування університету. Також за рішенням Вченої ради університету до її складу можуть входити представники практичних підрозділів Національної поліції України та організацій роботодавців.

Голова Вченої ради – ректор, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції Моргунов Олександр Анатолійович.

 

Тіщенкова С.О.

Учений секретар – кандидат юридичних наук, професор Тіщенкова Світлана Олександрівна.

 

До основних завдань і компетенцій Вченої ради Дніпровського державного університету внутрішніх справ належить: визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету; розробка і подання на конференцію трудового колективу проекту Статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього; ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту університету; визначення систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах; ухвалення за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; ухвалення рішення про запровадження, зміни, закриття та вилучення освітніх програм з переліку, що реалізують в університеті; ухвалення рішення з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях; затвердження зразків та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі зразок диплому філософії, спільних і подвійних дипломів; ухвалення основних напрямків наукових досліджень, інноваційної діяльності; оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів; присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України; розглядає інші питання діяльності університету в межах чинного законодавства України та ухвалює рішення з інших основоположних питань діяльності університету.

 

➤ Положення про Вчену раду університету

 


43 923